Language Grid Operation Center
Thai | English

หน่วยงานที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีประมวลผลข้อความ หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติกริดภาษาจัดตั้งโดย

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้างานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นาย ณัฐพล กฤษสุทธิกุล ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดงานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ที่อยู่สามารถติดต่อได้ที่

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900
โทรสาร 02-564-6872
อีเมล์: webmaster-hlt@nectec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดยฝ่ายเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ประเทศไทย