Language Grid Operation Center
Thai | English

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติการ

กริดภาษาคือแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการเพื่อแบ่งปันฐานข้อมูลภาษาและบริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลภาษาจากทั่วโลกโดยเชื่อมต่อระหว่างผู้สนับสนุนฐานข้อมูลกับผู้ใช้งานผ่านทางระบบเว็ปเซอร์วิส โดยกริดภาษานี้มุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงบริการทางฐานข้อมูลภาษาอันหลากหลายที่เปิดให้บริการโดยองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าไว้ ด้วยกัน และพัฒนาโครงสร้างของระบบที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้จากหลายองค์กรที่มีฐานข้อมูลแตกต่างกัน

ศูนย์ปฏิบัติการกริดภาษาประจำกรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยเปิดให้ใช้งาน สำหรับงานวิจัยหรืองานที่ไม่หวังผลกำไรเท่านั้น โดยคลอบคลุมถึงการให้บริการทั่วไปและการใช้งานภายในองค์กรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร
  • การใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศขององค์กรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร
  • การติดต่อสื่อสารหลายภาษาภายในชุมชนหรือโรงเรียน
  • งานวิจัยขององค์กรระดับมหาวิทยาลัยในเรื่องการติดต่อสื่อสารหลายภาษาและ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เราได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริการฐานข้อมูลภาษา อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลจึงมีความแตกต่างกันไป เช่น
  • สำหรับระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) ส่วนมากได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับจำหน่าย จึงไม่สามารถให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตามหากการให้บริการเหล่านั้นผ่านทางกริดภาษาไม่มีผลกระทบกับการจำหน่ายโดยตรง เราสามารถร่วมมือกับบรษัทนั้นๆ เพื่อได้รับลิขสิทธิ์ในการลดราคาสินค้าได้
  • ส่วนระบบจัดการหน่วยคำ (Morphological analyzer) และ ระบบวิเคราะห์ภาษาอื่นๆ โดยทั่วไปได้รับการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยต้องเป็นการนำไปใช้ในงานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเท่านั้น กรณีที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเพื่อแสวงหากำไร จำเป็นต้องติดต่อเป็นกรณีไป
  • บริการด้านพจนานุกรมหลายภาษา (Multilingual dictionaries) และ คลังข้อความคู่ภาษา (multilingual parallel texts) มีทั้งที่เป็นแบบเก็บค่าบริการและแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าข้อมูลนั้นได้ถูกจำหน่ายไปแล้ว ก็อาจมีค่าใช้จ่ายได้ถึงแม้จะนำไปใช้งานโดยไม่แสวงหาผลกำไรเนื่องจากรูปแบบการให้บริการเป็นบริการ Web service เราสามารถให้บริการได้โดย กำหนดสิทธิในการเข้ามาเรียกข้อมูลต่อวัน
  • โดยสรุป ข้อมูลหรือการให้บริการต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานจากงานวิจัยและพัฒนา โดยเหล่าผู้เผยแพร่ฐานข้อมูลหรือบริการหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นสาธารณะประโยชน์โดยรวม

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการ

ถาม: ทางศูนย์ปฏิบัติการกริดภาษาจะทราบได้อย่างไรว่า บริการและฐานข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้แสวงหากำไร? ตอบ: การนำบริการและฐานข้อมูลไปใช้แสวงหากำไรเป็นข้อห้ามที่ถูกกำหนดไว้แล้วภายใต้ข้อตกลง โดยสมาชิกในปัจจุบันเป็นองค์กรหรือสถาบันในสายงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เพิกเฉยกับความเสี่ยงเรื่องการกระจายหรือรั่วไหลของ ID ผู้ใช้งาน โดยเราจะตรวจสอบการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอและจะบล็อคการเข้าใช้งานต่อผู้ใช้งานที่ละเมิดข้อตกลงในทันที

ถาม: หน่วยวิจัยของบริษัทิเอกชนสามารถเข้าใช้กริดภาษาได้หรือไม่?
ตอบ:ได้ ถ้าเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย

ถาม: รูปแบบการให้บริการแบบไม่หวังผลกำไรจะเป็นการจำกัดการเผยแพร่กริดภาษาหรือไม่? ตอบ: การให้บริการกริดภาษาในปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า การให้บริการแบบไม่หวังผลกำไรที่กำหนดนี้เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้นำข้อมูลไปวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก ในอนาคตอาจจะมีการให้เอกชนมาดูแลระบบการเปิดให้บริการของกริดภาษาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ

ถาม: มีโอกาสหรือไม่ที่จะเปิดบริการกริดภาษาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาผลงาน เพื่อแสวงหากำไร? ตอบ: ทางศูนย์กริดภาษายังไม่มีนโยบายที่จะเปิดบริการเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาผลงานเพื่อการค้า หรือการแสวงหากำไร
สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดยฝ่ายเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ประเทศไทย